Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής

Το Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2009 με πρωτοβουλία καθηγητών των Εργαστηρίων Υγιεινής,  Επιδημιολογίας, Κοινωνικής Ιατρικής των Ιατρικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων όλης της Ελλάδας και με πρωταρχικό στόχο την υλοποίηση και υποστήριξη κοινών δράσεων που εξυπηρετούν την έρευνα και την υψηλού επιπέδου επιστημονική δραστηριότητα προς όφελος της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής ιατρικής στη χώρα μας.

Οι επιμέρους στόχοι του Φόρουμ είναι πολλοί και πολυδιάστατοι και μπορούν να συνοψιστούν στους παρακάτω:

  • Στην ανάπτυξη δικτύου επιστημόνων υψηλού επιπέδου με συναφή ερευνητικά αντικείμενα και ζητούμενο την ανταλλαγή γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειριών, απόψεων και τη διαμόρφωση κοινών πολιτικών υγείας και κατευθυντήριων οδηγιών σε σημαντικά θέματα δημόσιας υγείας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
  • Στην ανάπτυξη δικτύου Εργαστηρίων και ερευνητικών υποδομών με στόχο τη δημιουργία κοινών ερευνητικών πρωτοκόλλων και την προώθηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων με συμπληρωματικές δράσεις σε θέματα δημόσιας υγείας και κοινωνικής ιατρικής.
  • Στην αποτύπωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, στην βελτίωση και εναρμόνισή τους σε εθνικό επίπεδο καθώς και στον συντονισμό των δραστηριοτήτων σε θέματα εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και έρευνας.
  • Στην ενθάρρυνση της εξωστρέφειας και της συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  • Στην προώθηση θεσμικών αλλαγών και στην ενίσχυση, υποστήριξη, υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση και προαγωγή της δημόσιας υγείας στη χώρα μας.
  • Στην ανάπτυξη και προώθηση κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων αγωγής υγείας για την πρόληψη νοσημάτων και την προαγωγή τη υγείας στον γενικό πληθυσμό και σε ευάλωτους πληθυσμούς.

Τα τακτικά μέλη του Φόρουμ αποτελούνται από τα μέλη Διδακτικού και Επιστημονικού προσωπικού (ΔΕΠ) των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας ή Νοσηλευτικής των Πανεπιστημίων της χώρας στα γνωστικά αντικείμενα που εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο της Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Ιατρικής, και μέλη ΔΕΠ λοιπών τμημάτων και σχολών της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και Ερευνητές των Ερευνητικών Ιδρυμάτων εφ’ όσον το επιστημονικό τους έργο και αντικείμενο σχετίζεται αποδεδειγμένα με το πεδίο της δημόσιας υγείας. Επιπλέον, υπάρχουν επίτιμα, επί τιμή, αντεπιστέλλοντα και αρωγά μέλη του Φόρουμ, που ασχολούνται ή προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής ιατρικής.

Πρόσφατα videos

Τελετή Έναρξης 9o Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Τηλεοπτικό spot

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Εργαστήρια και τομείς που συμμετέχουν στο Φόρουμ Δημόσιας Υγείας